Obchodní
podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Eternity Events s.r.o.

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákup Vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Eternity Events s.r.o. Prodejní sítí Eternity Events s.r.o. se rozumí on-line prodej na webových stránkách Eternity Events s.r.o. na adrese www.eternityevents.cz. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností Eternity Events s.r.o. se rozumí společnost Eternity Events s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242055, IČ: 04075897, se sídlem Krhanice 268, 257 42 Krhanice, Česká republika.
 3. Společnost Eternity Events s.r.o. je pořadatelem Akce, na kterou jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a společností Eternity Events s.r.o.
 4. Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušnou Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).
 5. Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce, je odpovědný Pořadatel, který si vyhrazuje právo na jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na Akci.
 6. Umožňuje-li to prodejní kanál společnosti Eternity Events s.r.o., lze Vstupenky zakoupit ve formě elektronické (prostřednictvím webového portálu) a tištěné (pouze smluvní prodejní místa).
 7. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 8. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 9. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Eternity Events s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek

 • Zákazník může postupem uvedeným na webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit ji prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden na webových stránkách u dané Akce) dle pokynů v potvrzujícím mailu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Klepnutím na tlačítko „Koupit“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky.
 • V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu [email protected].
 • Cena Vstupenky je uvedena na webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, cena Vstupenky je uvedená včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě manipulačního poplatku, který se Zákazník dozví před ještě před dokončením nákupu.
 • S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti Eternity Events s.r.o. na adrese eternityevents.cz.
 • Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 • Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Eternity Events s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 • Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po doručení Vstupenek či po přijmutí vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich dodání nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu společnosti Eternity Events s.r.o., elektronickou poštou na e-mail uvedený na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.
 • Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnost nebo nesprávnost údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší společnost Eternity Events s.r.o. jako Pořadatel. Zákazník je povinen vyplnit Reklamační formulář. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit Pořadateli vydanou vstupenku.
 • Koupí vstupenky souhlasí Zákazník se zněním Obchodních podmínek. Uhrazená objednávka je konečná, Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 • Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení Vstupenky nebude Vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Eternity Events s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Eternity Events s.r.o. neodpovídá Zákazníkovi za případnou škodu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 • Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Eternity Events s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné.
 • Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž Zákazník, který v prodejní síti Eternity Events s.r.o. již Vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto Vstupenku obdržel, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující: Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky Eternity Events s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti Eternity Events s.r.o. písemně sdělí.
 • Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [email protected].
 • U společnosti Eternity Events s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Eternity Events s.r.o.
 • V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na účet Zákazníka.

Ochrana osobních údajů

 • Společnost Eternity Events s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Závěr

 • Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto Zákazníkem a Pořadatelem, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Eternity Events s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
 • Tyto Obchodní podmínky platí od 25. 05. 2018.

V Krhanicích, 25. 05. 2018, Eternity Events s.r.o.